Administració local

Innovació digital

Solucions integrals per a una administració pública digital, eficient i segura, amb acompanyament de tècnics experts i suport i manteniment de qualitat.

SICAL

Programa de comptabilitat pressupostària. Us facilitarà l’elaboració de pressupostos, estant completament integrat amb la resta de mòduls de l’aplicació.

Característiques de SICAL

 • Facilitats a l’elaboració de pressupostos.
 • Conversió automàtica d’estructures entre exercicis.
 • Reflex comptable automàtic de les operacions comptabilitzades.
 • Integració amb productes ofimàtics.
 • Normalització dels processos de captura d’informació.

 
Confecció gràfica del pressupost
 
Registre de factures

 • Consulta i localització de documents, a partir de criteris de cerca.
 • Registre de factures. Es realitza un control previ de crèdit disponible previ al seu
 • assentament a SICAL, tant a nivell de partida com a nivell de vinculació jurídica.
 • Gestió massiva d’estats de factures
 • Transformació automàtica en documents ADO
 • Generació automàtica de relacions de factures per als òrgans d’aprovació

 
Operacions habituals d’execució del pressupost de despeses
 
Operacions no pressupostàries

 • Deutors, creditors i partides pendents d’aplicació.
 • Arquejos comptables
 • Moviments interns de tresoreria
 • Valors

 
Operacions d’ingressos generades automàticament a partir de la informació processada en recaptació
Tresoreria

 • Ordenació/assenyalament de pagaments.
 • L’assenyalament de pagaments produeix comunicació automàtica als tercers.
 • L’ordenació de pagaments permet l’agrupació de múltiples ADO en una sola operació “P”.
 • Execució directa de pagaments per a formes de pagaments diferents de transferència.
 • Generació de remeses de transferències en format CSB per comunicar-les a entitats bancàries.
 • Suport a la conciliació bancària a partir del model C43 del CSB (en desenvolupament).

 
Processos generals

 • Diaris d’operacions
 • Processos generals de manteniment
 • Transferència a comptabilitat general (aquesta transferència es pot fer de forma automàtica segons paràmetre de configuració)
 • Impressió de documents justificatius d’aplicació.
 • Generar un nou exercici amb simulacions de pressupost a partir de l’exercici actual.
 • Incorporació d’informació procedent d’altres mòduls, com ara subvencions o nòmines.
 • Generació d’informació per a remissió a altres organismes, com ara el mod. 347 per a la presentació telemàtica.

 
Informes

 • Modelo E010: Balance de Situación
 • Model E010: Balanç de Situació
 • Model E020: Compte de resultats corrents de l’exercici
 • Model E030: Compte de Resultats Extraordinaris
 • Model E040: Resultats de la Cartera de Valors
 • Model E050: Modificació de Drets i Obligacions de Pressup. Tancats
 • Model E060: Resultats de l’Exercici
 • Comptes d’ordre i control pressupostari

Gestió Tributària i Recaptació

Programa de gestió adreçat a les Àrees de Gestió Tributària i Recaptació. L´aplicatiu es compon de diferents seccions: Gestió de Tercers, Gestió Tributària, Liquidacions, Recaptació, Executiva… També inclou la connexió d´aquesta aplicació amb un mòdul de pagaments per Internet.

Vinculació automàtica de padrons
 
Per a una gestió fàcil dels diferents padrons d’un Ajuntament, altes, baixes, auditories i llistats. Els processos es fan més senzills tenint els padrons de rústica, urbana, vehicles, escombraries, etc. Unificats en una sola aplicació, de manera que no es perdi la senzillesa de cada tasca ni detall. D’aquesta manera les cerques són més directes i la relació entre dades més intuïtiva.

 • Gestió integral del padró d’urbana
 • Vincle amb recaptació i urbana
 • Manteniment d’exaccions
 • Multes i sancions

 
Sistema SICER de notificació integrat
 
Amb el sistema d’enviament i rebut SICER propi de Correus es fa més senzilla, si escau, la tasca de notificar a tercers els documents necessaris. Un cop generat un expedient i la consegüent liquidació des del propi sistema, és possible crear una remesa de documents i els seus codis, que Correos enviarà als tercers indicats i per finalitzar es processa l’estat dels enviaments per actualitzar, de manera automàtica, el estat dels documents.
 
Visió i impressió de liquidació i rebuts
 
Per descomptat, a més d’obtenir qualsevol expedient per pantalla també és possible treure’l per impressora. Les liquidacions i els rebuts mostren tota aquella informació rellevant, perfectament estructurada.

Plantilles
 
Plantilles de gran utilitat per no perdre el temps reescrivint documents, completen l’eficiència d’aquesta aplicació. Disposa d’un magnífic gestor de plantilles de documents per a exaccions, plusvàlues, urbana
 
Liquidacions configurables
 
Configurem les liquidacions i notificacions segons el model del vostre Ajuntament amb tot detall, ja que la capacitat d’adaptar-les no afecta l’entorn de treball de l’aplicació.
 
Intercanvi d’informació amb altres organismes
 
Se li ofereix màxima portabilitat quant a dades, perquè sabem que és una cosa essencial en allò quotidià, l’aplicació permet el traspàs o intercanvi de fitxers per a C.G.C.C.T., I.N.E., etc.
 
EEl sistema manté guardada la informació modificada perquè sigui possible mantenir un control d’auditories fins que decideixi incorporar aquests canvis a la base de dades. Així té informació extra alhora que més integritat i seguretat, una cosa primordial, sobretot en el cas dels padrons.
 
Llistats configurables
 
Cal destacar l’acceptació dels llistats selectius on pràcticament es poden filtrar els resultats per qualsevol camp de control, mostrar o ocultar línies i també exportar a un document de format reconegut. Tot això sempre disponible i sense configuracions complicades.
 
Recaptació
 
 • Gestió d’expedient de cobrament
 • Gestió de rebuts i liquidacions
 • Generació de domiciliacions
 • Executiva
 • Llistats
 • Control de baixes
 • Comptabilitat general (SICAL)
 • Processos generals

Assistència a la gestió del control intern

La funció de control intern es fa sobre tots els aspectes relacionats amb els comptes i la gestió econòmica de l’Entitat local, de les entitats que en depenen i, en general, de qualsevol organisme del Sector públic local.

El control intern d’una entitat local es concreta en dos tipus d’actuacions encaminades a garantir la imatge fidel dels comptes generals i la gestió econòmic-financera adequada dels responsables d’una entitat local:

Funció interventora: : la seva finalitat és examinar, analitzar i informar sobre tots els actes de les entitats locals i dels seus organismes autònoms que donin lloc al reconeixement d’obligacions o liquidació de drets, abans de la realització. L’exercici de l’expressada funció interventora comprendrà:

 • Intervenir i fiscalitzar, prèviament a la realització, els actes i documents que puguin generar una obligació de pagament contra l’entitat (ex. factures i certificacions d’obra) o un dret de cobrament (ex. liquidacions tributàries). El control dels ingressos pot ser substituït per la presa de raó en comptabilitat i la submissió al control financer a posteriori.
 • La intervenció formal de l’ordenació del pagament, de manera que el pagament que es pretén fer es correspongui amb l’obligació reconeguda, que l’òrgan sigui el competent i que s’ajusti a la prelació establerta al pla de disposició de fons.
 • La intervenció material del pagament, dirigida a garantir la realització del pagament al destinatari legítim i per l’import degut.
 • La intervenció i comprovació material de les inversions i de l’aplicació de les subvencions a la finalitat per a la qual van ser concedides.

 
El control financer: té per objecte comprovar el funcionament en l’aspecte economicofinancer dels serveis de les entitats locals, dels seus organismes autònoms i de les entitats públiques empresarials, societats mercantils i altres entitats que en depenen. Es desenvolupa en un doble vessant: l’auditoria pública, amb la finalitat de verificar la informació dels comptes anuals, i el control financer permanent, dirigit a comprovar el compliment de la legalitat i assegurar el compliment dels objectius d’economia, eficàcia i eficiència.

Administració electrònica.

Té com a objectiu facilitar el seguiment de les actuacions realitzades sobre una sol·licitud d’un ciutadà i simplificar els processos de comunicació entre els diferents departaments i el departament de Registres.

SIGEM (Sistema Integrat de Gestió Municipal) és un programari Open Source per a Administració Electrònica que ha aconseguit ser l’únic promogut per Organismes Públics:

 • Secretaria d’Estat per a les telecomunicacions i per a la societat de la informació (SETSI).
 • Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç (MITyC).
 • Ministeri d’Administracions Públiques(MAP).
 • Federació de Municipis i Províncies (FEMP).

 
La tasca de Tisa Internacional, com a empresa global de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), és la de donar suport als Ajuntaments en la implantació de SIGEM, així com donar formació a tots usuaris que participaran a qualsevol dels procediments en què intervingui SIGEM i delimitació de procediments.>

 
A més, SIGEM és una solució que forma part del Pla Avanza, de modernització de les administracions, per la qual cosa s’integra de forma automàtica amb altres solucions del programa (LocalGIS, LocalWEB…).
 
La seva arquitectura orientada a serveis (SOA) ho fa altament personalitzable, podent substituir qualsevol dels mòduls per un altre amb característiques diferents.
 
L’objectiu de SIGEM és posar en marxa una sèrie de funcionalitats clau, a qualsevol Administració, que garanteixin el dret als ciutadans i empreses a interactuar electrònicament amb elles.
 
Perquè aquest dret, reconegut a la Llei d’accés electrònic dels ciutadans a les administracions públiques, quedi realment garantit, la solució implantada ha d’abordar aquells mecanismes que atorguen a la tramitació telemàtica la mateixa validesa i eficàcia que als actes realitzats de manera presencial i en suport paper.
 
Tots requereixen l’ús de certificats digitals i tècniques d’encriptació. SIGEM compleix les exigències normatives específiques en matèria de signatura electrònica: Llei 59/2003, de signatura electrònica, Directiva 1999/93/CE, de 13 de desembre, per la qual s’estableix un marc comunitari per a la signatura electrònica.

Gestió d’expedients d’obres.

La implantació del Mòdul de Gestió d’Expedients d’Obres a l’Ajuntament facilitarà la gestió de la informació i la documentació relativa al Departament d’Obres: llicències, execució, finals d’obra, etc.

Objectius del mòdul de gestió d’expedients d’obres.
La implantació del Mòdul de Gestió d’Expedients d’Obres persegueix una finalitat clara: la instal·lació d’una Aplicació que faciliti a la vostra Organització la gestió de la informació i la documentació relativa al Departament d’Obres
 
Gestió d’un expedient.
En el moment en què el ciutadà ve al Departament d’Obres per primer cop, a fer una petició o consulta, cal iniciar un expedient.
Per a consultes successives sobre aquest, el sistema facilita al màxim l’obtenció de l’estat de l’expedient. Així, a partir d’una finestra de cerca que admet múltiples criteris, podem localitzar l’expedient immediatament, per exemple per poder respondre a una consulta telefònica de manera interactiva.
 
Finalització d’un expedient.
Un cop s’ha emès la llicència, l’expedient passa a l’estat d’execució i final d’obra. En aquest estat es poden realitzar també diferents tràmits que l’aplicació us ajuda a realitzar.

 • Pròrrogues
  Sovint el sol·licitant no pot finalitzar l’obra en el termini que la llicència li permet i sol·licita una pròrroga. L’aplicació emet un certificat.
 • Transmissions
  També es preveu el cas de Compra-Vendes de l’Objecte de la llicència durant l’execució de l’Obra.
 • Inform tècnic de final d’obra
  Els Serveis Tècnics poden realitzar l’informe tècnic de final d’obra, de manera que el personal encarregat de la gestió dels expedients hi pot accedir directament.
 • Imatges
  Si el sol·licitant presenta les fotografies de final d’obra en format digital, l’aplicació us permet desar-les al mateix expedient.
 • Certificat de final d’obra
  L’aplicació us permet emetre el Certificat de Final d’Obra de l’Ajuntament.
 • Finals d’obra parcials
  També hi ha la possibilitat d’emetre Finals d’Obra parcials, per a entitats molt grans.

 
El concepte d’expedient d’obres.
Entenem com a expedient d’Obres qualsevol sol·licitud que els ciutadans puguin fer al Departament d’Obres, podent ser una sol·licitud d’una nova construcció, una reforma, un certificat d’antiguitat, etc.
 
Llicència d’un expedient.
L’aplicació us permet emetre la Llicència d’Obres. Configurarem a l’aplicació el format de llicència que el vostre Ajuntament desitgi. L’aplicació porta un registre de les llicències emeses juntament amb la numeració.
 
Tràmits d’un expedient.
Els tràmits que normalment es poden necessitar en la gestió de l’expedient estan reflectits a continuació:

 • Requeriments
  Hi ha la possibilitat que abans d’emetre la llicència d’obres, el sol·licitant ha de presentar algun tipus de documentació. Per això l’Ajuntament emet un requeriment. L’aplicació permet emetre aquests requeriments i tenir-ne un seguiment.
 • Informes tècnics i jurídics
  Els serveis tècnics del Departament d’Obres tindran accés a l’aplicació i, per tant, podran fer els seus informes directament a l’aplicació. D’aquesta manera, sempre tindrem accés a tota la documentació referent a l’expedient.
 • Sol·licitud de documents a tercers
  En algun cas és possible que l’Ajuntament hagi de sol·licitar informació a algun altre organisme oficial, carreteres, comissions d’urbanisme, etc. Tindrem un històric que ens faciliti el seguiment d’aquestes sol·licituds.
 • Períodes de suspensions
  Permet reflectir a l’expedient si hi ha algun període de suspensió de les obres.

 
Altres funcionalitats.
Estan configurats, entre d’altres, els següents models de llistats de Comptabilitat General:

 • Llistats
  L’aplicació disposa d’una eina potent per facilitar-vos l’emissió de llistats dels expedients. Així podreu obtenir en qualsevol moment el llistat que necessiteu, per emplaçament, parròquia, data d’emissió de la llicència d’obres etc.
 • Ficha de un expediente
  L’aplicació us permet imprimir una fitxa amb tota la informació d’un expedient: les dades del sol·licitant, les dades sobre l’objecte de la llicència, la informació sobre el pressupost, els requeriments que se us han sol·licitat, els vostres informes tècnics etc.

Gestió de Padró d’Habitants.

Amb la implantació del Mòdul de Gestió del Padró d’Habitants al vostre ajuntament, pretenem simplificar el procés d’altes, baixes i modificacions del mateix, així com la comunicació amb l’Institut Nacional d’Estadística.

Objectius del Mòdul de Padró d’Habitants.
Amb la implantació del Mòdul de Gestió el Padró d’Habitants al vostre Ajuntament, pretenem simplificar el procés d’altes, baixes i modificacions del mateix, així com la comunicació amb l’Institut Nacional d’Estadística.
 
Manteniment de la informació auxiliar.
Disposem d’eines per mantenir la informació de camps com els països, les províncies, carrers, districte i secció, nuclis… que seran la base de la informació que guardem a cada full de padró.
L’aplicació permet mantenir també la informació del que anomenarem “callejero” i que ens relaciona cada carrer amb un districte i una secció
 
Cerca d’habitants.
En qualsevol punt de l’aplicació on es faci referència a un habitant, tindrem accés a la finestra de cerca d’un habitant, que ens permetrà localitzar la informació de l’habitant que desitgem per múltiples camps de cerca.
Llistats i piràmides de població.
L’aplicació us facilita una potent eina per a la generació de llistats que us permet en qualsevol moment realitzar qualsevol tipus de consulta i visualitzar les dades que necessiteu.
Consultes com “les altes del municipi de l’any 2003 amb el seu municipi de procedència”, “per a una data concreta el nombre d’altes, baixes i modificacions”, “els homes nascuts l’any 2003” etc… són senzilles de fer.


Codificacions segons I.N.E.
L’Aplicació de Gestió del Padró d’Habitants utilitza totalment la codificació indicada per l’Institut Nacional d’Estadística per als diferents elements del full de padró. Així, camps com via, nivell d’estudis,… estan codificats, podent sempre fer cerques sobre la seva descripció.
Això es fa així per minimitzar els errors durant l’intercanvi d’informació amb l’INE.

Fulla de padró.
El Mòdul de Gestió de Padró d’Habitants està orientat a minimitzar el nombre d’errors a l’hora d’introduir les dades al Full de Padró. Per tant, a l’alta o modificació d’un full de padró, es comprovarà cada camp en relació amb la resta. Per exemple, un cop hem seleccionat una província, únicament ens permetrà seleccionar els municipis que hi pertanyin. El mateix passa en el cas dels carrers amb relació al districte i a la secció, etc.

Emissió de certificats.
L’aplicació de Gestió de Padró d’Habitants us permet a partir d’una simple cerca d’un habitant l’emissió dels diferents tipus de certificats possibles, com ara:

 • Certificados de empadronamiento
 • Certificats de residència
 • Certificats de convivència

 
El nostre equip configurarà el format de tots aquests certificats d’acord amb els models que vulgueu el vostre Ajuntament.
 
Generació de fitxers.

 • Fitxer Històric de canvis.
 • L’aplicació genera automàticament els fitxers d’intercanvi d’informació amb l’Institut Nacional d’Estadística.

Aliances i certificacions:

La millor tecnologia.

El nostre equip certificat, la nostra àmplia experiència i l’assistència tècnica garanteix l’eficiència tecnològica.